เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
รหัสนักศึกษา 5111207360 ..NuPANG.. ~ทำวันนี้ให้ดีที่สุด ~

วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

บันทึกครั้งที่ 17 สอบสอนวันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554
สอบสอนเชื่อมโยงขอบข่ายทางคณิตศาสตร์

ข้อดี

- มีการใช้เทคนิควิธีในการนำเข้าสู่บทเรียน

- เด็กมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม
- เด็กได้สัมผัสของจริง

ข้อควรปรับปรุง

- สื่อ (กล่อง)ยังไม่เหมาะสม

- เสียงเบาเกินไป

- การถือ
หลอด ถ้าจะวัดเรื่องความยาว ต้องถือหลอดในแนวนอน ถ้าถือในแนวตั้งต้องวัดเรื่องความสูง
- ไม่ควรเขียนตัวเลขบนกระดาน แต่ควรมีบัตรตัวเลข

วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

บันทึกครั้งที่ 16


วันพฤหัสบดีที่17 กุมภาพันธ์ 2554

อาจารย์สอนเกี่ยวกับขอบข่ายของคณิตศาสตร์สำหรับคณิตสำหรับเด็กปฐมวัย
มีการยกตัวอย่างบนกระดาน และมีการยกมือตบคำถามในชั้นเรียนด้วย

บันทึกครั้งที่ 15วันพฤหัสบดีที่10กุมภาพันธ์ 2554

วิเคราะห์สื่อเกมการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
ศึกษาผลงานของตนเองและของเพื่อนๆในห้อง

บันทึกครั้งที่ 14

วันพฤหัสบดีที่3 กุมภาพันธ์ 2554.

วันนี้อาจารย์จินตนาสอนเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง การจัดกิจกรรมศิลปะโดยการเชื่อมโยงกับคณิตศสาตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย....
อาจารย์มีรูปแบบการสอนเป็น Powerpoint นำเสนอภาพต่างๆให้นักศึกษาได้เห็นถึงการจัดกิจกรรมต่างๆอาทิเช่น
การนำอุปกรณ์ต่างๆมาปั้มให้เกิดเป็นรูปทรงเรขาคณิตและต่อเติมภาพ อุปกรณ์เช่น
-เหรียญ,หนังยาง,ฝาขวดน้ำดินสอ,ปากแก้ว,ที่มีลักษณะเป็นรูปทรงกลม
-ไม้บรรทัด,แปรงลบกระดาน,ยางลบ,ตราปั้ม ที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม
-และรูปทรงอื่นๆ เช่นใบไม้,ดอกไม้,ไม้ไอศกรีม,ฝาจีบน้ำอัดลม,เชือก,หลอดฯลฯเป็นต้น
การสานคือการนำกระดาษมาตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมยาวผืนผ้าในลักษณะที่เป็นยาวๆเท่าๆกันแล้วนำมาสานขึ้น-ลง
การพับ

บันทึกครั้งที่ 13

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2554


ให้นักศึกษาแบ่งออกเป็น 6กลุ่ม กลุ่มละ4-5คน....
คิดหน่วยการเรียนรู้ ทำ Mind map
การใช้ขอบข่ายของกระบวนการทางคณิตศาตร์
เขียนแผนการจัดประสบการณ์ 4 วัน โดยสอดแทรกกระบวนการทางคณิตศาสตร์
เขียนแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรร

บันทึกครั้งที่ 12

วันพฤหัสบดีที่20มกราคม2554.
เรื่องคำศัพท์ทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
เช่น การนับวันที่ เวลาจากตอนเช้า เที่ยง เย็นขนาด เช่น เล็ก ใหญ่ กลาง กว้างรูปร่าง เช่น สูง เตี้ย อ้วน บ้างที่ตั้ง เช่น ก่อนจะถึงบ้านเราสามบ้านเป็นบ้านป้าค่าของเงินความเร็ว เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับสิ่งที่ทำ คือ ระยะทางกับเวลาอุณหถูมิ เช่น ร้อน เย็น หนาว อบอุ่นมาตรฐานการวัดในระบบเมตริก-

คำศัพท์ที่เด็กควรทราบ
ระบบเมตริกที่ใช้ในชีวิตประจำวัน- การวัดเครื่องเวลาหลัดสูตรการสอนต้องมีความสมดุลในเรื่องต่อไปนี้
1. เน้นกระบวนการคิดและพัฒนาความคิดรวมยอด
2. เน้นการเรียนรู้ภาษาและการใช้ภาษาพูดที่สัมพันธ์กับกิจกรรมในชีวิตประจำวัน
3. แนะนำคำศัพท์ใหม่และสัญลักษณ์อย่างค่อยเป็นค่อยไป
4. ส่งเสริมให้เด็กเกิดความเชื่อมั่นและค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อให้ได้คำตอบ
5. ส่งเสริมให้เด็กเกิดการรับรู้สามารถบรรยายและค้นคว้าเพิ่มเติม
6. เน้นให้เด็กเกิดความคิดรวมยอดมีทักษะทางคณิตศาสตร์ไปพร้อมกัน เช่น การทดลองที่เกิดจากการนับจำนวน จากกิจกรรม
7. เปิดโอกาศให้เด็กได้ค้นคว้าสำรวจปฎิบัติรู้จักการตัดสินใจด้วยตนเองหลักการ ทางคณิตศาสตร์ครูที่ดีนอกจากจะเข้าใจพัฒนาการธรรมชาติของเด็ก การเรียนรู้ของเด็กและขอบข่ายหลักสูตรอย่างลึกซึ้งแล้ว ยังจะต้องเป็นผู้ที่รู้และเข้าใจ

หลักการสอนคณิตศาสตร์สำหรับปฐมวัย
1. สอนให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน
2. เปิดโอกาศให้เด็กได้รับประสบการณ์ที่ทำให้พบคำตอบด้วยตนเอง
3. มีเป้าหมายและการวางแผนอย่างดี
4. เอาใจใส่ในเรื่องการเรียนรู้และลำดับขั้นตอนการพัฒนาความคิดรวมยอดของเด็ก
5. ใช้การจดบันทึกพฤติกรรม เพื่อใช้ในการวางแผนและจัดกิจกรรม
6. ใช้ประโยชน์จากประการณ์เดิมของเด็ก
7. รู้จักใช้สถานการณ์ขณะนั้นให้เป็นประโยชน์
8. ใช้วิธีการสอดแทรกกับชีวิตจริงเช่นเพลงนกกระจิ๊บนั้นนกบินมาลิบลิบ นกกระจิ๊บ 1 2 3 4 5อีกฝูงบินล่องลอยมา 7 8 9 10


ตั้งแต่วันที่29 พฤศจิกายน 2553 - วันที่14ธันวาคม2553


นักศึกษาชั้นปีที่3.ได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาปฎิบัติการวิชาชีพ1. (Practicum 1) มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษา สังเกต เก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เรียนแต่ละระดับชั้นด้านต่างๆ อีกทั้งยังมุ่งให้นักศึกษามีความสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลจากการศึกษาสังเกต นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามารถในการจดบันทึกรายละเอียดต่างๆ พร้อมทั้งการสะท้อนตนเองอีกด้วย ดังนั้นจึงต้องใช้เวลาอยู่ในสถานศึกษา เป็นเวลา 2 สัปดาห์หรือ 10วัน ซึ่งคาดว่านักศึกษาจะได้รับทั้งความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการ นำไปประยุกต์ใช้เพื่อความเป็นครูมืออาชีตที่ดีต่อไปในอนคต....